آفتاب کرمانشاه

دولت روحاني و چالشي خودساخته بنام مديران ناهمسو

شناسه خبر » 52898

تاریخ انتشار » 1394/02/26-11:22

تعداد بازدید ها » 2462

آفتاب کرمانشاه: درحاليكه ايجاد تغييرات در بدنه مديران به هزار و يك دليل حق طبيعي هر دولتي است كه بتازگي روي كار مي آيد، متاسفانه شعار ابقاي مديران سابق و تعلل در اعمال تغييرات متناسب با سياست ها و رويكرد دولت، گزكي شد در دست مخالفان قليل اما شلوغ كار تا درپي هر تغيير جزئي موجي براه انداخته و تلاش كنند تا با زيرسوال بردن حق مسلم دولت، خاطره اثرات مخرب تغييرات كودكانه و گاه و بي گاه در دولت قبل را از يادها پاك كنند.

سید جواد امامی فر 

آراي مردم در انتخابات )خرداد 92(، نه بزرگي به سياست هاي 8 ساله دو دولت قبل در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بود. طي دو سال گذشته بارها اين را از زبان دولتي ها خطاب به مخالفانشان شنيده ايم. اينكه "بعضي ها هنوز پيام آراي مردم در انتخابات رياست جمهوري اخير را درك نكرده اند". اما سوال اينجاست كه آيا دولت خود اين پيام را به خوبي درك كرده و اهتمام كافي در فراهم آوردن شرايط لازم در حصول مطالبات اكثريت را داشته است؟

دكتر حسن روحاني با شعار اعتدال و بهره گيري از همه نيروهاي نظام فارغ از وابستگي هاي جناحي، پا به عرصه انتخابات 92 گذاشت و پس از پيروزي كابينه اي با الگو گيري از دولت هاي آيت ا... هاشمي رفسنجاني بنا کرد. كابينه اي متشكل از اعتداليون اصولگرا و اصلاح طلب. هرچند اين رويه از محاسن و مصالحي برخوردار است، اما متاسفانه بنظر مي رسد اجراي اين ايده در دولت با افراط و تفريط هايي همراه بوده كه اثرات آن آرام آرام درحال ظهور و بروز است و در مواردي نيز گله مندي و سرخوردگي اعتداليون را موجب شده.

ابقاي مديران دولت قبل

بكارگيري همه نيروهاي متخصص و متعهد انقلاب كه با هزينه نظام تجربياتي گران بها اندوخته اند، سنت پسنديده ايست، اما بكارگيري برخی نيروهاي دولت سابق كه حتي هواداران پر و پا قرص آن از منتقدين جدي آن بشمار مي روند، داراي نكات قابل تأملي است كه ذيلا بدان اشاره مي شود:

- اول اينكه اين مديران دست كم در نابساماني هاي حوزه مديريتي خود شريك رئيس و كابينه دولت وقت بوده اند. اما حال درست زمانيكه انتظار مي رفت دراين خصوص مورد بازخواست قرارگيرند، تشويق نامه اي در قالب حكم ابقا در مقام به آنان تقديم مي گردد كه قابل قبول نيست.

- درثاني ابقاي آن مدير در جايگاه خود امتيازي ويژه بشمار مي رود، چراكه اشراف و نفوذ گذشته نيز به ياري آمده و او را در قياس با مديران جديد در مرتبه بالاتري قرار مي دهد و اين يعني تقويت مهره ها و رويكردهاي گذشته. متأسفانه ديده ها و شنيده ها حاكي از اين واقعيت تلخ است كه اكثر مديران ابقاء شده پست هاي كليدي و تاثيرگذار وزارتخانه ها و سازمان ها را نيز دردست داشته اند.

- اين درحاليست كه در بسياري از اين موارد، مردم روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را معادل با شكست انحصار و سلطه مديران سابق بر سازمان ها مي دانستند. اما با بهت و حيرت شاهد ابقاء يا بعضا ارتقاء اين عناصر هستند.

- ثالثا اگر دولت بناداشت در مناصبي از مديران اصولگرا بهره گيرد، چرا حتما بايد آن افراد از مديراني باشند كه تا آخرين لحظه به رئيس دولت قبل وفادار بوده و در بسياري از افراطي گري هاي گذشته دخيل بوده اند؟ چرا نبايد از اصولگرايان و معتدلين متخصص و متعهدي كه در دوران دو دولت قبل به بهانه هاي واهي خانه نشين شده و مورد بي مهري قرارگرفته بودند درعوض آن افراد بهره برد؟

هرچند عدم شتاب در ايجاد تغييرات گسترده در بدنه مديران خبر از متانت و دورانديشي دولت مي دهد، اما تاخير در ايجاد تغيير آنهم با گذشت حدود 20 ماه از آغازبكار دولت تدبير و اميد، تنها ياس و دلسردي را براي دلسوزان و هواداران در پي دارد.

تبعات حضور مديران ناهمسو براي دولت

تلخ تر از همه اينكه اين مديران بدليل عدم اعتقاد به آرمان ها و اهداف دولت يازدهم، ممکن است نه تنها در پيشبرد اهداف دولت قدم موثري برنداشته، بلكه با تعلل و مانع تراشي و در بدبينانه ترين حالت با خط گرفتن از بازنده ترين بازندگان انتخابات 92 و براي سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي هاي گذشته، سعي در ناكارآمد نشان دادن سياست هاي دولت جديد در برابر مردم داشته باشند.

اين درحاليست كه دلسوزان دولت بارها و بارها از كارشكني مديران ابقاء شده از دولت قبل گله و شكايت کرده و بر تبعات جبران ناپذير ادامه اين وضعيت هشدار داده اند.

ادامه برخي رويكردهاي افراط گرايانه در حذف افراد، سنگ اندازي در رسيدگي به شكايات و پرونده سازي ها، ادامه وجود جو سنگين بر عليه حاميان ديگر گروه ها، ادامه حضور و فعاليت آزاده افراطيون در كنار انفعال پليس و نيروهاي امنيتي و ... اين ظن را برانگيخته كه ظاهرا در برخي حوزه ها سياست هاي ناصواب گذشته كماكان ادامه دارد.

بر هم زدن سخنراني بزرگان بدون مواجهه با ممانعت جدي، تهديد مقامات رسمي جهت جلوگيري از حضور در گردهمايي ها، قائله شيراز و نااميد كننده تر از همه اقدام فرماندار بابل در شركت در شبه ميتينگ انتخاباتي رئيس دولت سابق به بهانه هاي واهي و توجيه هايي كه بيشتر شعور مخاطب را زير سوال مي برد، از موارديست كه اخيرا رسانه اي شده اند. بگذريم از مواردي كه رسانه اي نشده و تبعات آن بعدها خودنمايي مي كند.

متأسفانه تاكنون واكنش دولت در برابر اين قبيل موارد بعضا سكوت و اغلب تحمل بوده است.

هجمه مخالفان درپي تغييرات

از سوي ديگر درحاليكه ايجاد تغييرات در بدنه مديران به هزار و يك دليل حق طبيعي هر دولتي است كه بتازگي روي كار مي آيد، متاسفانه شعار ابقاي مديران سابق و تعلل در اعمال تغييرات متناسب با سياست ها و رويكرد دولت، گزكي شد در دست مخالفان قليل اما شلوغ كار تا درپي هر تغيير جزئي موجي براه انداخته و تلاش كنند تا با زيرسوال بردن حق مسلم دولت، خاطره اثرات مخرب تغييرات كودكانه و گاه و بي گاه در دولت قبل را از يادها پاك كنند. تاجايي كه اين جريان سازي ها رئيس سازمان انرژي اتمي را آنچنان در فشار گذاشت كه وادار شد در تريبون هاي مختلف، تغييرات جزئي در سازمان تحت مديريتش را توجيه كند.

نتيجه اينكه

امروز درحاليكه از گوشه و كنار مخالفت ها و ناهمسو هايي از سوي اين مديران ظهور و بروز مي كند و بعضا نقش خود در پيگيري سياست هاي گذشته را علني کرده اند، گذشت حدود 20 ماه از ابقاء هزينه هاي تغيير را نيز براي دولت افزايش داده است. وانگهي متانت و شكيبايي در برابر اقدامات واضح ايشان شرايطي را بوجود آورده كه عزل برايشان بهترين هديه است. چراكه خوش خدمتي براي جريان مطبوعشان را اثبات کرده و به نردباني براي ترقي آينده مبدل مي گردد.

حال سوال اين است كه بهتر نبود اين تغييرات از ابتدا و در زمان مناسب انجام مي شد تا در اين حد دولت را درگير حواشي و چالش هاي غيرضروري نكند كه اعتبار شعارها و وعده هاي رئيس جمهور را زير سؤال برده؟

خلاصه اينكه استمرار حضور اين عناصر در قدرت چيزي جز بي اعتمادي، دلسردي و سرخوردگي در دوست داران دولت در بر نخواهدداشت. بسيار دير است، اما بازهم بهتراست كه هرچه زودتر و پيش از آنكه كارشكني ها و حاشيه سازي هاي جنجالي شان دولت را مجبور به اعطاي امتياز عزل كند، ايجاد تغييرات در دستوركار قرارگيرند. فراموش نكنيم كه با مهره هايي از جنس دولت قبل طرفيم كه در جنجال آفريني و جريان سازي غيرقابل پيش بيني بوده و رعايت مصالح و آبروي نظام نزدشان جايگاهي ندارد.


مطالب مرتبط

کلید واژه ها

 احمدی نژاد   اصلاح طلب   اعتدال ، اصولگرا   انقلاب اسلامی  ایران  دولت دهم   دولت نهم   دولت یازدهم   روحانی   فرماندار بابل 

ارسال نظر  خوانندگان :

نام  
ایمیل  
وب سایت (اختیاری)  
متن  
  تصویر امنیتی  

کد امنیتی تصویر بالا را در کادر  وارد کنید

 
   
         

نظرات کاربران

   


 
     

آخرین اخبار

احیای واحدهای راکد راهکار توسعه کرمانشاه است

نشست آنکارا باید از ایجاد بحران جدید در منطقه جلوگیری کند

اختصاص 800 هزار جلد دفتر دولتی برای مدارس کرمانشاه

آغاز عملیات بازسازی پل تاریخی "چهر" هرسین

رشد 100 درصدی جرائم"فضای مجازی"استان/ کاهش جرائم "اخلاقی" و افزایش جرائم "اقتصادی"

سه‌شنبه‌ها روز "جوانان" شد

قائم‌مقام موسسه: ثبت‌نام در رشته‌های موسسه آموزش‌عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه "بدون‌آزمون" شد/ مهلت ثبت‌نام تا ۲۸ شهریور

آیت الله مکارم: ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال باطل است

رایزنی ایران و عراق برای تردد مسافر از مرز «شوشمی»

سخنگوی ستاد اربعین کرمانشاه: خدمات رسانی به زوار اربعین از 13 مهر رسما آغاز می‌شود

اجرای طرح زوج و فرد خودرو در کرمانشاه

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد پیام نور از فردا

با تلاش نیروهای گمنام امام زمان (عج)؛ باند قاچاق سلاح و مهمات در پاوه متلاشی شد

جزئیات اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی در ۹ استان/۳۲ برند ایجاد شد

واگن‌های نو می‌خواهیم/ سرعت قطار در مسیر کرمانشاه-ملایر باید زیاد شود

خبری جدید از پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی آنها

ماجرای آزار و اذیت یک دختر خردسال/ دادسرای کرمانشاه: پرونده در حال رسیدگی است

فرمانده نیروی انتظامی: زائران اربعین‌ از سفر بدون گذرنامه به عراق خودداری کنند‌

آگهی آزمون وکالت مرکز وکلا منتشر شد/ ثبت نام از اول آبان، برگزاری ۲۹ آذر

جوابیه میراث فرهنگی به تخریب نقش برجسته کشف شده در ثلاث‌باباجانی: حفاظت فیزیکی از تمام آثار تاریخی غیرممکن است

امروز روز تاریخی برای برگزاری هرچه باشکوهتر "اربعین" است

صبح امروز؛ وقوع تصادف زنجیره‌ای در بلوار هوانیروز /راننده پراید جان باخت

لغو دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در بانک ها

زیرکی روحانی در نحوه اعلام اجرای گام سوم

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه خبرداد: کشف نقش برجسته 3000 ساله در دل کوه‌های سرپل‌ذهاب

۴۱۷ نفر از بانوان استان کرمانشاه در مسند مدیریتی قرار دارند

خبر خوش برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد

وزیر جهاد کشاورزی: صادرات نخود آزاد شد / توسعه باغات مدرن در برنامه کشور است

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام کارشناسی علمی‌کاربردی

گام سوم از جمعه برداشته می شود/مهلت ۶۰ روزه دیگری پیش روی اروپاست

پاسخ آملی‌لاریجانی به نامه اعضای مجمع درباره مجادله با آیت‌الله یزدی: عذرخواهی می‌کنم/ نامه منتشر شده صددرصد جعلی است و شباهتی به خط من ندارد

وزیر کشور: مرز خسروی احتمالا از همین هفته بازگشایی شود

حدود چهار میلیارد تومان برای تقویت مدارس حاشیه نشین کرمانشاه هزینه شد

۳ آزادکار کرمانشاهی در جمع تیم ملی

«مونسان» و «حاجی میرزایی» وزیر شدند

جهت و سرعت توسعه اقتصادی کرمانشاه مثبت و امیدوار کننده است

احکام جالب قضات کرمانشاه/ خدمت به زوار عتبات جایگزین حبس شد

فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی: احتمال مذاکره ایران و آمریکا ضعیف است/ ایران به یک موضوع جدی در انتخابات آمریکا تبدیل خواهد شد

گل‌آلودکردن خودروها ممنوع است

برپایی نمایشگاه خودروهای"موتورسواری و اتومبیلرانی" در کرمانشاه

دولت باید قدرت و اختیارات لازم را داشته باشد/ دولت اارتی در کشور ما دچار خطا شده است و ان‌شاالله این به دست مسئولان ارشد دستگاه نظارتی اصلاح شود.گر قدرتمند نباشد مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد/ بزرگترین ضربه به نظام کشور اشتباه دخالت و نظارت است، چون وقتی دخالت زیاد شد، مدیر کار نمی‌کند

نمایشگاه فروش "پاییزه" 21 شهریور در کرمانشاه برپا می‌شود

"پنجره واحد سرمایه‌گذاری کرمانشاه" راه‌اندازی می‌شود

از مهر ماه امسال با حذف قبوض کاغذی؛ قبوض تلفن ثابت را چطور پرداخت کنیم؟

بیستون در مسیر تردد زوار اربعین قرار دارد و باید از این فرصت استفاده کرد/ مسوولان در بیستون در مسیر گذرگاه قرار دارند و باید مطالبه گری صحیح برای استفاده هرچه بهتر از بیستون را در پیش بگیرند.

مکرون: امروز از روحانی خواستم با ترامپ دیدار کند؛ امیدوارم بتوانیم طی هفته های آینده،‌ این دیدار را با حضور خودم ترتیب دهیم؛ نباید بیش از این وقت را تلف کرد / با ترامپ به توافق رسیدیم که ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد / از ظریف خواستم به فرانسه بیاید تا به طرح نقشه کاری برای پیشرفت در پرونده ایران برسیم/ ترامپ: اگر شرایط مناسب باشد من موافقم که با رییس‌جمهوری ایران دیدار کنم

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان با اولویت فرهنگیان

5طرح عمرانی و کشاورزی در پاوه به بهره برداری می رسد

هفته دولت 5429 پروژه در کرمانشاه افتتاح می‌شود

"خسروی" برای میزبانی از 1.2 میلیون زائر اربعین آماده می‌شود

تبلیغات

http://aftabnews.ir/files/adv//33_673.jpg


  طراحی و پیاده سازی توسط پیشگامان ایده نگار

  تمامی حقوق متعلق به سایت آفتاب کرمانشاه می باشد-برای نمایش بهتر از مرورگر Firefox یا Chrome استفاده کنید